Shodno članu 5. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju  na sezonskim poslovima u određenim delatnostima,  – Poslodavac je dužan da sezonskog radnika pre stupanja na rad upozna sa poslovima koje će obavljati, mestom rada, očekivanom trajanju radnog angažovanja, uslovima za bezbednost i zdravlje na radu, dnevnom i nedeljnom radnom vremenu, odmorima u toku rada, dnevnom i nedeljnom odmoru, visinom naknade za rad bez pripadajućeg poreza i doprinosa i rokovima za njenu isplatu (u daljem tekstu: uslovi rada).

Uslovi za bezbednost i zdravlje na radu odnose se na upoznavanje sezonskog radnika sa svim rizicima i promenama rizika koji bi mogli uticati na bezbednost i zdravlje na radu, a posebno o:

1) rizicima povezanim sa procesom rada koji mogu da prouzrokuju povredu na radu, oštećenje zdravlja ili oboljenje sezonskog radnika i načinom i merama za njihovo sprečavanje, otklanjanje ili smanjenje na najmanju moguću meru;

2) merama pružanja prve pomoći i o licima koja ih sprovode; i članu 8. – Poslodavac je dužan da sezonskom radniku obezbedi bezbednost i zdravlje na radu za vreme angažovanja na sezonskim poslovima, shodno propisima kojima se uređuje bezbednost i zdravlje na radu. 

Zaposleni odnosno radno angažovani sezonski radnici su dužni da se pridržavaju mera za bezbednosti i zdravlja na radu. 

Mere kojih se treba pridržavati su sledeće:

 • Korišćenje odgovarajuće odeće za rad ( dugačke košulje, šešir/kačket, dugačke pantalone, patike… );
 • Koristiti zaštitnu kremu za sunce;
 • Opreznost pri radu;
 • Praviti češće pauze uz obezbeđivanje velike količine vode i bezalkoholnih napitaka;
 • Opreznost i povećana koncentracija prilikom hodanja po travnatim površinama,
 • Ne penjati se na stablo bez preke potrebe;
 • U slučaju penjanja obavezna upotreba merdevina uz prisustvo najmanje 2 radnika koji će čvrsto držati merdevine pričvršćene za stabilno tlo;
 • Izbegavanje rada u najtoplijem delu dana (od 11 – 16 časova, u skladu sa Preporukom Vlade Republike Srbije, ukoliko to dozvoljava proces rada);
 • Preraspodela obavljanja poslova – teži deo posla obavljati u hladnijem delu dana;
 • Obezbediti odgovarajući prostor gde zaposleni mogu da se sklone od sunca i odmore;
 • Izbegavati tešku i obimnu hranu, jesti sveže voće i povrće;
 • Poželjno postojanje prenosive torbe za prvu pomoć.