Resursi: Zakoni i Pravilnici

Pravni osnov iz bezbednosti i zdravlja na radu

 

h

1

Zakon o bezbjednosti i zdravlja na radu (” Službeni glasnik RS ”, broj 101/05, 91/15 i 113/17 – dr. Zakon)

h

2

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (” Službeni glasnik RS ”, broj 101/05, 91/15 i 113/17 – dr. Zakon)

h

3

Zakon o radu („Službeni glasnik RS“, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 – odluka US i 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje)

h

4

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. Glasnik RS”, br. 25/2019)

h

5

Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Sl. Glasnik RS”, br. 25/2019)

h

6

Zakon o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 111/09, 92/11 i

h

7

Zakon o transportu opasne robe („Službeni glasnik RS“, broj 104/2016, 83/2018, 95/2018 – dr. Zakon i 10/2019 – dr. Zakon)

h

8

Zakon o eksplozivnim materijalima, zapaljivim tečnostima i gasovima („Službeni glasnik RS“, broj 44/77, 45/85, 18/89, „Službeni glasnik RS“, broj 53/93, 67/93, 48/94, 101 / 2005. – dr. Zakon i 54/2015. – dr. Zakon)

h

9

Zakon o hemikalijama (” Sl. Glasnik RS ”, broj 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/2015)

h

10

Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti („Službeni glasnik RS“, broj 36/09)

SPISAK PRAVILNIKA I UREDBI IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

Pravilnik o načinu i postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2006, 84/2006 – ispr., 30/2010 i 102/2015) 

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu (“Službeni glasnik RS”, br. 21/2009 i 1/2019) 

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad  (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2009, 123/2012, 102/2015 i 101/2018) 

Pravilnik o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (“Službeni glasnik RS”, br. 94/2006, 108/2006 – ispr., 114/2014 i 102/2015) 

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu (“Službeni glasnik RS”, br. 92/2008 i 101/2018)

Pravilnik o ličnoj zaštitnoj opremi (“Službeni glasnik RS”, broj 23/2020) 

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2007 i 102/2015)

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom (“Službeni glasnik RS”, br. 120/2007, 93/2008 i 53/2017) 

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2007 i 102/2015)

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom (Službeni glasnik RS”, br. 72/2006, 84/2006 – ispr. i 4/2016, 106/2018 i 14/2019)

Pravilnik o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i zdravlje na radu (“Službeni glasnik RS”, br. 95/2010 i 108/2017) 

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (“Službeni glasnik RS”, br. 106/2009 i 117/2017) 

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju biološkim štetnostima (“Službeni glasnik RS”, br. 96/2010 i 115/2020)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju karcinogenima ili mutagenima (“Službeni glasnik RS”, br. 96/2011 i 117/2017)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju buci (“Službeni glasnik RS”, br. 96/2011, 78/2015 i 93/2019)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju vibracijama (“Službeni glasnik RS”, br. 93/2011 i 86/2019) 

Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju azbestu (“Službeni glasnik RS”, br. 18/2015)

Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta (“Službeni glasnik RS”, br. 121/2012 i 102/2015)

Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova (“Službeni glasnik RS”, broj 53/97)

Uredba o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (“Službeni glasnik RS”, br. 3/2011 i 37/2015)

Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovaru tereta iz takvih vozila (“Službeni list SFRJ”, br. 17/66) 

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju elektromagnetskom polju (“Službeni glasnik RS”, br. 111/2015) 

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom (“Službeni glasnik RS”, br. 106/2009, 93/2013 i 86/2019)

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta (“Službeni glasnik RS”, br. 106/2009) 

Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima (“Službeni glasnik SRS”, broj 21/89) 

Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj 109/2016)

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (“Službeni glasnik RS”, br. 60/2006) 

Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima (“Službeni glasnik RS”, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018) 

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju veštačkim optičkim zračenjima (“Službeni glasnik RS”, br. 120/2012 i 29/2013 – ispr.)

Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (“Službeni list SFRJ”, br. 53/88 i 54/88 – ispr. i “Službeni list SRJ”, br. 28/95) 

Uredba o merama za sprečavanje i širenje zarazne bolesti Covid-19 („Sl. glasnik“ br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 109/2020, 111/2020, 120/2020 i 122/2020)

Treba Vam naša usluga?
brzo i efikasno

Samo unesite kontakt podatke, i u najkraćem roku kontaktiraće vas neko iz našeg tima