Opasne materije predstavljaju sve materije koje pod određenim uslovima mogu na bilo koji način ugroziti život i zdravlje ljudi i životnu sredinu. Zbog negativnog uticaja ovakvih materija, njihov prevoz mora biti organizovan tako da rizik od nezgoda bude minimalan, odnosno da eventualne posledice nezgode budu svedene na najmanju moguću meru. Prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju je specifična oblast, koja zahteva primenu određenih pravila i procedura, a u cilju povećanja bezbednosti i smanjenja rizika od akcidentnih situacija, odnosno ugrožavanja života i zdravlja ljudi i životne sredine. Prevoz opasnih materija može obavljati stručno osposobljeno lice koje je napunilo 21 godinu.

Rizik u prevozu opasnih materija se može smanjiti ukoliko se preduzmu neophodne preventivne mere bezbednosti, odnosno ukoliko se od svih učesnika u prevozu zahteva maksimalna odgovornost, uz dosledno poštovanje nacionalnih propisa i međunarodnih sporazuma iz ove oblasti. Osnova bezbednog prevoza leži u utvrđivanju i analizi potencijalnih opasnosti, prepoznavanju i klasifikaciji opasne materije koja se prevozi, utvrđivanju zahteva za vozila koja prevoze opasne materije kao i o stručnoj osposobljenosti lica koja učestvuju u manipulaciji ovim materijama u toku prevoza. Prevoz opasnih materija u drumskom saobraćaju regulisan je ADR sporazumom – Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija u drumskom saobraćaju (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Podela opasnih materija po ADR-u:

• klasa 1. eksplozivne materije i predmeti;

• klasa 2. gasovi;

• klasa 3. zapaljive tečnosti;

• klasa 4.1 zapaljive čvrste materije;

• klasa 4.2 samozapaljive materije;

• klasa 4.3 materije koje u dodiru sa vodom oslobađaju zapaljive gasove;

• klasa 5.1 oksidirajuće materije;

• klasa 5.2 organski peroksidi;

• klasa 6.1 otrovi;

• klasa 6.2 infektivne materije;

• klasa 7. radioaktivni materijali;

• klasa 8. korozivne (nagrizajuće) materije;

• klasa 9. ostale opasne materije.

MERE BEZBEDNOSTI

Da bi se mere bezbednosti sprovele na način kako je to prepoznato u međunarodnim ugovorima i nacionalnim propisima, potrebno je da se u celokupnom transportnom lancu, pre svega prepoznaju učesnici i njihove obaveze, a sve u cilju bezbednog prevoza i sprečavanja eventualnih akcidentnih situacija. Bezbednosni zahtevi učesnika, počev od ambalažera, preko pošiljaoca, prevoznika i primaoca moraju biti ispoštovani pre otpočinjanja samog prevoza opasne materije. Ambalaža u kojoj se prevoze opasne materije mora biti zatvorena, nepropusna i da materijal od kojeg je napravljena ne stvara negativnu reakciju sa opasnom materijom koja se u njoj nalazi. Opasnom materijom mogu da rukuju lica koja su stručno osposobljena za rukovanje opasnom materijom odgovarajuće klase. Lice koje upravlja vozilom koje prevozi opasnu materiju mora da poseduje važeći ADR sertifikat o osposobljenosti za prevoz opasnih materija. Utovar i istovar opasnih materija može da se vrši samo na mestima na kojima se ne ugrožavaju život i zdravlje ljudi, životna sredina ili materijalna dobra. Mesta na kojima se vrši utovar ili istovar opasnih materija moraju da budu na odgovarajući način obezbeđena i na vidnom mestu označena oznakama opasnosti, kao i snabdevena aparatima i drugim uređajima za gašenje požara. Na mestu na kojem se vrši utovar ili istovar opasne materije, zabranjeno je: držanje materija i uređaja koji mogu izazvati požar ili omogućiti njegovo širenje, raditi sa otvorenim plamenom, pušenje i upotreba sredstava za paljenje, korišćenje alata ili drugih uređaja koji varniče, kao i prisustvo lica koja neposredno ne učestvuju u utovaru ili istovaru tih materija. Utovar i istovar opasnih materija vrši se, po pravilu, danju. Ako se utovar ili istovar opasnih materija vrši noću, osvetljenje na mestu utovara i istovara mora da bude električno u odgovarajućem stepenu zaštite. Od velike važnosti, kada je u pitanju prevoz opasnih materija jeste i pravilno označavanje vozila, naime vozila koja prevoze opasne materije moraju biti propisno označena, obeležena i ispravna, u skladu sa ADR sporazumom. Za označavanje vozila koriste se odgovarajući znaci upozorenja i oznake za označavanje opasnosti – listice opasnosti, koje su propisane ADR sporazumom i koje moraju biti neizbrisive, čitljive i nakon požara koji bi trajao 15 minuta. Znaci upozorenja i listice opasnosti postavljaju se na prednjoj i na zadnjoj strani vozila u vertikalnoj ravni, a u pojedinim slučajevima i na bočnim stranama vozila, tako da budu lako uočljive i vidljive, kako je definisano ADR sporazumom.

DOKUMENTACIJA U PREVOZU OPASNIH MATERIJA

Svaki prevoz opasnih materija prati odgovarajuća dokumentacija koja se odnosi na predmet prevoza, vozilo i vozača, a u kojoj se u potpunosti definiše prevoz. Lice koje upravlja vozilom kojim se prevoze opasne materije mora za vreme prevoza posedovati sledeća dokumenta:

– sertifikat o osposobljenosti vozača;

– sertifikat o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija;

– bezbednosni list;

– ispravu o prevozu i uputstvo o posebnim merama bezbednosti.

Sertifikat o osposobljenosti vozača predstavlja dokument kojim vozač dokazuje da je stručno osposobljen za prevoz opasnih materija odgovarajućih klasa. Sertifikat o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija predstavlja dokument kojim se dokazuje ispunjenost uslova vozila, za prevoz opasnih materija, shodno ADR sporazumu.