LIČNA ZAŠTITNA OPREMA (LZO)

LIČNA ZAŠTITNA OPREMA (LZO)

Preduslov za rad svakog poslodavca je da stvori uslove za bezbedan rad. Ali se i pored toga  nesreće dešavaju i često je uzrok takvih nesreća neodgovarajuća oprema ili nedostatak opreme i sredstava. Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu (LZO)  jeste...
Rad pri sezonskim poslovima

Rad pri sezonskim poslovima

Shodno članu 5. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju  na sezonskim poslovima u određenim delatnostima,  – Poslodavac je dužan da sezonskog radnika pre stupanja na rad upozna sa poslovima koje će obavljati, mestom rada, očekivanom trajanju...
Efekat staklene bašte

Efekat staklene bašte

Zemljina atmosfera je sloj gasova koji okružuje planetu Zemlju. U tom sloju najviše ima azota i kiseonika, ali i brojnih drugih gosova kojih ima samo u tragovima. Efekat staklene bašte jeste zagrevanje koje se dešava kada ti gasovi u Zemljinoj atmosferi zadrže...
Kisele kiše

Kisele kiše

Kisele kiše nastaju kada se slobodni nemetalni oksidi sumpora i azota vežu sa vodenom parom u atmosferi i padaju na zemlju. Kisele kiše su široko korišćen pojam za opisivanje više puteva kojima kiseline padaju iz atmosfere. Precizniji termin bi bio kisela depozicija...