Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri ručnom prenošenju tereta propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri ručnom prenošenju tereta pri kojem naročito postoji rizik od nastanka povrede ili oboljenja kičmenog stuba. Ručno prenošenje tereta, u smislu ovog pravilnika, predstavlja svako prenošenje ili pridržavanje tereta mase veće od tri kilograma od strane jednog ili više zaposlenih, uključujući podizanje, spuštanje, guranje, vučenje, nošenje ili pomeranje tereta pri kojem, usled njegovih karakteristika ili nepovoljnih ergonomskih uslova, naročito postoji rizik od nastanka povrede ili oboljenja kičmenog stuba zaposlenih.

Korišćenje neodgovarajućih tehnika za ručnu manipulaciju teretom predstavlja ozbiljnu opasnost po zdravlje radnika. Povrede ledja, ramena, vrata, dlanova, ruku i nogu su često posledica ručnog manipulisanja teretima različitih karakteristika.

Poslodavac je dužan da zaposlenima ili njihovim predstavnicima za bezbednost i zdravlje na radu obezbedi sve informacije koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, a naročito o merama koje se preduzimaju u cilju ostvarivanja bezbednih i zdravih uslova za rad pri ručnom prenošenju tereta. Takodje, poslodavac je dužan da u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad, zaposlene koji ručno prenose teret upozna sa svim vrstama rizika koji se mogu pojaviti na radnom mestu i u radnoj okolini, a koji nastaju pri ručnom prenošenju tereta.

Rizik od povrede pri ručnom prenošenju tereta zavisi od više faktora od kojih su najvažniji:

 • Vrste i karakteristike tereta (teret je suviše težak ili suviše veliki, teret je teško uhvatiti, nestabilan teret, teret može prouzrokovati povrede radnika)
 • Potreban fizički napor za podizanje i prenošenje (potrebno je konstantno naprezanje, odredjena aktivnost može izvoditi samo sa rotacijom tela, može doći do iznenadnog pomeranja tereta, aktivnost traži nestabilan položaj tela)
 • Karakteristike radne okoline (nedovoljna visina radnog prostora, neravni ili klizavi podovi, razlike u visini podova, nestabilnost podova i gazišta, neodgovarajuća temperatura, vlažnost vazduha i sl.)
 • Zahtevi posla (suviše dug fizički napor, nije obezbedjen dovoljan odmor, prevelika rastojanja dizanja ili prenošenja, brzina rada).

U cilju prevencije povreda i oboljenja mogu se primeniti brojne preventivne i mere zaštite:

 • Koristiti pomoćna sredstva i opremu za dizanje i prenošenje tereta
 • Poboljšati uredjenje radnog mesta da bi se povećala efikasnost i smanjile opasnosti
 • Smanjiti obim rada koji traži pognuto držanje tela prilikom manipulacije teretom
 • Otkloniti dizanje sa poda ili iznad visine ramena, pre svega teških tereta
 • Smanjiti razdaljine prenošenja tereta
 • Otkloniti ponavljajuće kretnje i potrebu za neugodnim i neprirodnim položajima tela
 • Organizovati posao na taj način da se radni zadaci menjaju tokom radnog dana
 • Organizovati aktivnosti tako da se tereti guraju umesto da se vuku

Pravilno podizanje tereta podrazumeva pažljivo planiranje i realizaciju u više koraka:

 • Pre svega sagledajte gde se nalazi teret i gde ga je potrebno preneti
 • Upotrebite odgovarajuća pomoćna sredstva za dizanje ako je to moguće
 • Sagledajte da li vam je potrebna pomoć drugog radnika
 • Uklonite sve prepreke, kao što je odbačeni materijal, ambalaža i sl.

U toku podizanja tereta poštujte sledeće korake:

1. Pravilno postavite stopala – Stopala razmaknite tako da dobijate uravnotežen i stabilan položaj za dizanje tereta. Dominatnu nogu postavite što više napred i u smeru gde nameravate krenuti.

2. Zauzmite dobar položaj – kada dižete teret sa niskog položaja savijte kolena, pri čemu ne smete pokleknuti ili preterano saviti kolena. Ledja treba da su uspravna. Ako je potrebno da bolje prihvatite teret nagnite se iznad tereta. Ramena neka budu usmerena u istom smeru kao bokovi.

3. Dobro prihvatite teret – Pokušajte da postavite ruke unutar granica koje odredjuju noge. Najbolji način prihvatanja je zavisan od vrste karakteristika tereta, ali mora biti bezbedan i siguran. Ako morate menjati prihvatanje u toku dizanja tereta, to napravite polako i bez brzih kretnji. 

4. Budite blizu tereta – Teret treba da bude što bliže telu. Ako je težina neravnomerna onda najteži deo tereta treba da bude uz telo. Ako se teretu nije moguće dovoljno približiti, povucite ga sebi pre nego što ga dignete. Udahnite duboko čime pomažete da ledja ostanu uspravna.

5. Dignite teret bez trzaja – Kada počnete sa dizanjem tereta podignite i bradu. Kontrolišite tok dizanja. Dižite nogama, a ne ledjima.

6. Teret držite uz telo – Svako udaljavanje težišta tereta od ose tela, povećava opterećenje koje trpi organizam.

7. Pomerajte stopala – Okrećite se tako da pomerate stopala.Ne uvijajte gornji deo tela. Ramena treba da budu u istoj liniji kao bokovi.

8. Postupak spuštanja – Prilikom spuštanja postupak i položaj tela treba da ostanu isti samo u obrnutom redosledu.