Gradilište se uređuje tako da se na njemu može bezbedno obavljati radi i kretanje radnika, oruđa i uređaja za rad i transportnih sredstava. Prema Pravilniku o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova, radom na visini smatra se rad koji radnik obavlja koristeći oslonce na visini od 3,0 m i više od čvrste podloge pri čemu radni prostor nije zaštićen od pada sa visine.

Najviše smrtnih i teških povreda dogodi se usled pada sa visine, što se najčešće dešava na gradilištima i na radovima održavanja. Ne postoji razlika između visokog i niskog pada, odnosno svaki rad na visini zahteva mere opreza kako bi se smanjio rizik povređivanja. Često radnici na gradilištu ne žele da poslušaju lica za bezbednosti i zdravlje na radu te ne koriste ličnu zaštitnu opremu jer smatraju da su dovoljno iskusni u obavljanju svog posla, te im zaštitna oprema dodatno otežava rad. Međutim, upravo se zbog toga dešavaju povrede na radu, a jedna od najznačajnijih mera bezbednosti i zdravlja na radu zaštita od padova sa visine ili u dubinu.

OSNOVNA PRAVILA ZA RAD NA VISINI:

 • Radnik mora da bude uvek vezan zaštitnim opasačem, po mogućstvu iznad svoje glave, za mesto čiju sigurnost proverava pre nego što zakorači na novi oslonac;
 • Na novi oslonac radnik zakoračuje i oslanja se tek nakon što je proverio njegovu sigurnost;
 • Ne opterećuje svoj privremeni oslonac dodatnim opterećenjem ako nije siguran da li oslonac može da izdrži opterećenje;
 • Radnik na visini ne sme da koristi privremeni oslonac istovremeno sa drugim radnikom;
 • Priručni alat i ostali pribor koji je neophodan za obavljanje rada ostavlja na mesto sa kojih neće da padne i po potrebi ga veže;
 • Zabranjeno je naginjanje do položaja labilne ravnoteže tela;
 • Zabranjeno je da radnik na visini iskoračuje iznad praznog prostora i da čini nagle pokrete;
 • Potrebno je stalno prati pogledom montažni elemenat koji se približava i da se uklanja sa njegove putanje;
 • Ukoliko radnik nije u mogućnosti da izvede radnu operaciju na način ili po redosledu koji je propisan projektom, radnik ne nastavlja rad.

KO SME DA RADI NA VISINI?

 • Zdravstveno sposobni radnici,
 • Radnici koji imaju važeći lekarski nalaz o izvršenom preventivnom ili periodičnom zdravstvenom pregledu,
 • Radnici koji su posebno stručno osposobljeni za obavljanje poslova na visini,
 • Radnici koji su posebno osposobljeni za bezbedan i zdrav rad na visini i korišćenje lične opreme za zaštitu od pada,
 • Radnici koji su opremljeni kompletnom opremom za zaštitu od pada.

KOJA JE TO LIČNA ZAŠTITNA OPREMA KOJA SPREČAVA PAD SA VISINE?

 • Pojasevi za rad na visini
 • Užad koja apsorbuju energiju
 • Konektori
 • Vertikalne sigurnosne linije
 • Horizontalne sigurnosne linije