U toku našeg višegodišnjeg rada nailazimo na česta pitanja poslodavaca kao što su: šta je to akt o proceni rizika, da li je on neophodan, zbog čega moram da pregledam opremu, šta je to obrazac broj 6, kao i slična koja se odnose na osnovne zakonske obaveze u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Kako bismo vam približili ovu temu u nastavku teksta ćemo odgovoriti na samo neka od ovih pitanja.

  • Šta predstavlja Akt o proceni rizika?

Akt o proceni rizika predstavlja važan dokument kojim se definišu sve potencijalne opasnosti i štetnosti kojima su zaposleni izloženi prilikom obavljanja svojih poslova.

  • Ko je dužan da ima Akt o proceni rizika?

Akt o proceni rizika su dužni da imaju svi poslodavci bez obzira na broj zaposlenih, delatnost, vlasništvo, način registrovanja.

  • Koliko vremenski važi Akt o proceni rizika?

Akt o proceni rizika nema vremenski rok trajanja. Podleže izmenama i dopunama prilikom promene radne sredine (preseljenja, otvaranja novih lokacija i sl.), radnih mesta (promene u nazivima, sistematizaciji, opisima poslova i dr.), opreme za rad, tehnološkog procesa…

  • Šta je obrazac br. 6?

Obrazac br. 6 je je propisani obrazac o izvršenom osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad. Predstavlja dokaz o izvršenom osposobljavanju zaposlenog za bezbedan i zdrav rad gde su navedeni rizici sa kojima je zaposleni upoznat, preventivnim merama, kao i instrukcijama, uputstvima i dokumentima  sa kojima je zaposleni upoznat.

  • Zašto se rade ispitivanja uslova radne okoline i pregled i provera opreme za rad?

Ispitivanjima uslova radne okoline se proverava i utvrđuje da li su na radnom mestu u radnoj okolini primenjeni zahtevi koji su propisani za uslove radne okoline kao što su: mikroklimatski faktori, osvetljenost na radnom mestu, fizičke štetnosti, hemijske štetnosti i biološke štetnosti.

Preventivnim i periodičnim pregledima i proverama opreme za rad proverava se i utvrđuje da li su na opremi za rad primenjene mere bezbednosti i zdravlja na radu.

  • Da li je firma dužna da šalje zaposlene na lekarske preglede?

Lekarski pregledi su obavezni za zaposlene koji su raspoređeni na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i za zaposlene koji obavljaju rad sa opremom za rad sa ekranom (rad na račnuaru i sl.) duže od 4 časa dnevno.

  • Koliko zaposlenih mora biti obučeno za pružanje prve pomoći?

Za pružanje prve pomoći moraju biti osposobljeni rukovodioci, kao i najmanje 2% od ukupnog broja izvršilaca u jednoj radnoj smeni ili lokacijski odvojenoj jedinici.

  • Šta je povreda na radu?

Povredom na radu je svaka povreda koja se dogodi prilikom obavljanja radnih zadataka i prilikom dolaska od stana do mesta rada i obrnuto.

  • Kada je firma dužna da prijavi povredu na radu inspekciji rada?

Poslodavac je dužan svaku smrtnu, kolektivnu ili tešku povredu i povredu na radu zbog koje je zaposleni sprečen za rad duže od 3 radna dana uzastopno.