Pravni osnov:

Članom 24. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) propisuje se obaveza donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova. Pravilnikom se utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, naziv i opis poslova, vrsta i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i drugi posebni uslovi za rad na tim poslovima, a može da se utvrdi i broj izvršilaca.

Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova (radnih mesta) je interni dokument jedne firme koji definiše i opisuje radni proces za svako radno mesto. Akt o proceni rizika mora biti u potpunosti usklađen sa ovim dokumentom i mora biti polazna osnova pri proceni rizika pa se može reći da je dobra sistematizacija i organizacija poslova preduslov stručne i profesionalne procene rizika.