Prva pomoć jeste poznavanje metoda za spasavanje života i saniranje povreda. Svako od nas može biti u situaciji da mu je potrebna prva pomoć, a isto tako svako od nas može da nauči da prvu pomoć pruži. Potrebno je da znamo da se nesreća može desiti bilo kada i bilo gde i da više od 90% života u masovnim nesrećama spasu ljudi koji se tu zateknu. Građani obučeni za pružanje prve pomoći čine društvo bezbednjim.

Iako je još uvek najaktuelnija tema epidemiološka situacija, potrebno je da se podsetimo da se nezgode na radnom mestu dešavaju bez obzira na postojanje virusa Covid19.

Svako pravno lice je u obavezi da osposobi određeni broj lica za pružanje prve pomoći u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Za pružanje prve pomoći moraju da budu osposobljeni rukovodioci i najmanje 2% od ukupnog broja izvršilaca u jednoj radnoj smeni. Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći vrši se svakih pet godina. Obaveze osposobljavanja iz prve pomoći oslobođeni su zdravstveni radnici.

U svakom preduzeću je potrebno da postoji ormarić snabdeven sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći u koji je zabranjeno stavljanje predmeta koji se ne smatraju sanitetskim materijalom. U ormariću se mora nalaziti i Uputstvom i postupci za pružanje prve pomoći. Ormarić mora biti zaključan, a ključ se mora nalaziti kod lica koje je osposobljeno i određeno za pružanje pomoći.

ŠTA AKO DOĐE DO POVREDE NA RADU?

 

  • Sačuvajte pribranost – usporite i umirite disanje i setite se postupka koji je potrebno primeniti;
  • Procenite da li je mesto nesreće bezbedno i otklonite postojeće opasnosti;
  • Procenite da li je nekome ozbiljno ugrožen život;
  • Pružite neophodne mere prve pomoći najugroženijima;
  • Obavestite nadležne hitne službe;
  • Ostanite uz povređene i brinite o njima do dolaska hitnih službi.

Postupak sa osobom bez svesti

1. Pokušajte da uspostavite kontakt sa

povređenim.

Obratite se glasno i razgovetno:

– Da li ste dobro?

– Da li me čujete?

– Otvorite oči

2. Ako osoba ne reaguje, otvorite joj disajni

put.

Izvedite to na sledeći način:

– pritisnite čelo dlanom jedne ruke i

– podignite vrh brade sa dva prsta druge

ruke.

3. Proverite da li osoba diše. Približite se

licu žrtve, zatim:

– posmatrajte pokrete grudnog koša,

– slušajte disajni šum,

– osetite dah na svom obrazu.

4. Ako osoba diše, postavite je u bočni

položaj za oporavak.

Pozovite službu hitne pomoći.

Obezbedite da disajni put bude prohodan i

stalno pratite disanje žrtve.

Pokušajte da utvrdite uzrok besvesnog stanja

Postupak sa osobom bez svesti i disanja – mere oživljavanja

1. Ako je osoba bez svesti i disanja, odmah

obavestite službu hitne pomoći i započnite

mere oživljavanja (kardiopulmonalne

reanimacije).

2. Izvršite 30 pritisaka na grudni koš žrtve:

Postavite ruke na sredinu grudnog koša tako da dlan jedne ruke stoji preko drugog vašeg dlana i da vam ruke budu opružene u laktu;

– Izvršite 30 pritisaka na grudni koš potiskujući ga za 5-6 cm, brzinom 100 do 120 u minuti.

3. Dajte dva udaha žrtvi veštačkim disanjem

Zatvorite prstima nos žrtve;

– Prislonite svoja usta preko usta žrtve i uduvajte jedan svoj normalan udah. Pratite da li se pri tome podiže grudni koš žrtve;

– Sačekajte da se grudni koš spusti i ponovite uduvavanje.

4. Nastavite postupak oživljavanja do dolaska

hitne službe

Ponavljajte ciklus 30 pritisaka na grudni koš i 2 uduvavanja „usta na usta”. Ukoliko ne možete ili ne želite da dajete veštačko disanje, onda vršite samo masažu srca ritmičnim pritiscima na grudni koš žrtve brzinom od 100 do 120 u minuti.

Zaustavljanje krvarenja

1. Ako osoba jako krvari učinite

sledeće:

pomozite joj da legne,

– izvršite direktan pritisak na ranu, preko gaze u zaštitnim rukavicama.

2. Postavite kompresivni zavoj

(u daljem tekstu uputstva pogledati

način postavljanja kompresivnog

zavoja).

3. Postavite osobu u položaj autotransfuzije. Nakon toga:

– kontrolišite da li krv probija zavoj tj. da li je krvarenje zaustavljeno,

– proverite da li je ugrožena cirkulacija ispod mesta previjanja,

– pratite disanje i puls povređene osobe.