Bezbednost od požara je skup praksi namenjenih smanjenju razaranja izazvanih požarom. Mere protivpožarne bezbednosti uključuju one koje su namenjene sprečavanju paljenja nekontrolisanog požara i one koje se koriste za ograničavanje razvoja i efekata požara nakon što se požar pokrene.

Mere protivpožarne bezbednosti uključuju one koje se planiraju tokom izgradnje zgrade ili se sprovode u već postojećim objektima, i one koje se podučavaju stanovnicima zgrade ili zaposlenima preduzeća.

Opasnost od požara može uključivati situaciju koja povećava verovatnoću požara ili može sprečiti bekstvo u slučaju požara.

Kraj godine je savršeno vreme da pregledate vaše tokove poslovanja i postupke svog preduzeća i poboljšate ih – uključujući tu i sisteme zaštite od požara. Adekvatna protivpožarna zaštita za vaše preduzeće može sprečiti štetu ili gubitak i na kraju spasiti živote.

Recimo, statistika iz SAD – Nacionalno udruženje za zaštitu od požara (NFPA) izveštava da se u SAD godišnje dogodi preko 3.000 požara u kancelarijama. U tim požarima nekoliko ljudi je povređeno ili ubijeno, što je prouzrokovalo imovinsku štetu procenjenu na 112 miliona dolara.

Na vlasnicima preduzeća je da obezbede sigurnost svojih zaposlenih i kupaca i zaštite opremu i imovinu svog preduzeća od opasnosti od požara na radnom mestu. Koristite donju kontrolnu listu kao vodič koji će vam pomoći da postignete usklađenost sa NUZOP RS (Nacionalno udruženje zaštite od požara Republike Srbije) za 2020. godinu.

Da li vaša kompanija ima propisane mere od strane NUZOPRS? 
SalapuraVMD može pomoći preduzećima u Srbiji da ispune svoje obaveze u skladu sa NUZOPRS-om.
Dole su navedene usluge koje pruza Salapura VMD iz oblasti protivpožarne zaštite.

 • Obavljanje poslova referenta Zaštite od požara
 • Izrada Pravila zaštite od požara
 • Izrada Programa obuke Zaštite od požara
 • Izrada Planova zaštite od požara (I i II kategorija ugroženosti)
 • Izrada Planova evakuacije i Uputstva za postupanje u slučaju požara
 • Izrada Glavnog projekta zaštite od požara i projektovanje posebnih sistema zaštite od požara
 • Obuka zaposlenih iz oblasti zaštite od požara
 • Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije
 • Pregled i ispitivanje električne instalacije
 • Pregled protiveksplozijsko zaštićenih uređaja i električnih instalacija sa ocenom o primenjenosti mera protiveksplozijske zaštite
 • Ispitivanje nužnog funkcionalnog osvetljenja (panik rasvete)
 • Pregled i servisiranje protivpožarnih aparata, hidrantske mreže i sistema za gašenje i dojavu požara

Bezbednost od požara je često komponenta bezbednosti zgrade tj objekta. Oni koji pregledaju zgrade zbog kršenja Vatrogasnog zakona i idu u škole da bi decu edukovali o temama zaštite od požara, pripadnici su vatrogasne službe poznati kao službenici za prevenciju požara. Šef službe za prevenciju požara ili načelnik za zaštitu od požara obično će obučavati pridošlice u odeljenju za zaštitu od požara i takođe može vršiti inspekcije ili izlagati prezentacije.

Protivpožarne sigurnosti primenjuju se u toku izgradnje objekta i tokom njenog životnog veka. Građevinska pravila i zakone donose lokalna ili nacionalna vlada kako bi se osigurale takve karakteristike kao što su odgovarajuće protivpožarne stepenice, signalizacija i detalji konstrukcije kao što su protivpožarne stanice i protivpožarna vrata, prozori i zidovi. Sigurnost požara je takođe cilj električarskih propisa da se spreči pregrevanje ožičenja ili opreme i zaštiti od paljenja električne intalacije nastale greškom.

Požarni propisi regulišu takve zahteve kao što je maksimalni kapacitet objekta, poput pozorišta ili restorana, na primer. Protivpožarni zakoni i pravilnici mogu zahtevati prenosne aparate za gašenje požara u zgradi ili trajno instaliranu opremu za otkrivanje i suzbijanje požara, kao što su sistem za prskanje požara i sistem za dojavu požara.

Lokalne vlasti zadužene za protivpožarnu sigurnost mogu redovno vršiti inspekciju takvih predmeta kao što su upotrebljivi izlaz za požar i odgovarajuće oznake za izlaz, funkcionalni aparati za gašenje požara pravilnog tipa na dostupnim mestima i pravilno skladištenje i rukovanje zapaljivim materijalima. U zavisnosti od lokalnih propisa, protivpožarna inspekcija može rezultirati obaveštenjem o potrebnim radnjama ili zatvaranjem zgrade dok se ne usklade sa zahtevima protivpožarnih zakona.

Vlasnici i upravnici zgrade mogu primeniti dodatne propise zaštite od požara. Na primer, industrijska lokacija može odrediti i obučiti određene zaposlene kao protivpožarnu ekipu. Rukovodioci moraju osigurati da se zgrade pridržavaju propisa o evakuaciji požara, a da karakteristike zgrada poput vatrootpornosti prskanjem ostanu neoštećene. Zgrade, posebno institucije poput škola, mogu sprovoditi vatrogasne vežbe u redovnim intervalima tokom cele godine.

Molimo vas kontaktirajte nas putem interneta ili pozovite SalapuraVMD danas na telefon: 063/319-705 ili na: 065/3319-705 da biste zakazali sastanak sa profesionalnim stručnjakom za zaštitu od požara. U ponudi naših usluga nudimo vam:

 • BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 • ZAŠTITA OD POŽARA
 • RIZICI OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Možemo pomoći vašem preduzeću da ispuni sve zahteve protivpožarne zaštite i usklađenosti sa propisima.