Oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu je oznaka koja se odnosi na određeni predmet, aktivnost ili situaciju i koja obezbeđuje informaciju ili instrukciju o bezbednosti i/ili zdravlju na radu putem oznake na tabli, boje svetlosne oznake ili zvučnog signala, usmene komunikacije ili znaka koji se daje rukom.

Grupe oznaka:

OZNAKA ZABRANE – zabranjuje postupanje koje može dovesti do nastanka opasnosti ili opasne pojave; okruglog je oblika sa crnim piktogramom na beloj podlozi, oivičen crvenom bojom i sa crvenom poprečnom linijom;

Primeri oznaka zabrane

OZNAKA UPOZORENJA– daje upozorenje o opasnosti ili opasnoj pojavi; trouglastog je oblika sa crnim piktogramom na žutoj podlozi, oivičen crnom bojom;

Primeri oznaka upozorenja

OZNAKA OBAVEZE– obezbeđuje instrukciju o obaveznom načinu postupanja; okruglog je oblika sa belim piktogramom na plavoj podlozi;

Primeri oznaka obaveze

OZNAKA IZLAZA U SLUČAJU OPASNOSTI ILI PRVE POMOĆI – obezbeđuje informaciju o izlazu u slučaju opasnosti ili prvoj pomoći; oblik – pravougaonik ili kvadrat sa belim piktogramom na zelenoj podlozi;

Primeri oznaka izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći

OZNAKA OPREME ZA GAŠENJE POŽARA; oblik – pravougaonik ili kvadrat sa belim piktogramom na crvenoj podlozi;

Primeri oznaka opreme za gašenje požara

Vrste oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu:

1. Trajne oznake na tabli moraju da se koriste za oznake zabrane, upozorenja, obaveze i za označavanje izlaza u slučaju opasnosti ili prve pomoći, dok se za trajno označavanje lokacije i identifikaciju opreme za gašenje požara mogu koristiti i bezbedonosne boje. Mesta na kojima postoji mogućnost udara u prepreku ili pada moraju trajno biti obeležena bezbedonosnom bojom i/ili oznakom na tabli. Saobraćajne površine moraju biti trajno obeležene bezbedonosnom bojom.

2. Oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu u određenim okolnostima – svetlosne oznake, zvučni signali i/ili govorna komunikacija moraju da se koriste kada određene okolnosti to zahtevaju, da bi se upozorilo na opasnost, da bi se pozvala lica da preduzmu specifično postupanje ili da se pozovu lica na evakuaciju u slučaju opasnosti.

3. Zamena i kombinovano korišćenje oznaka za bezbenost i/ili zdravlje na radu – moguće je kombinovano korišćenje oznaka, kao npr: svetlosna oznaka i zvučni signal; svetlosna oznaka i govorna komunikacija; znaci koji se daju rukom i govorna komunikacija.

Prema pravilniku o obezbeđivanju oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu, poslodavac je dužan da, uzimajući u obzir procenu rizika, obezbedi i istakne oznake za bezbednost i/ili zdravlje na radu tamo gde rizik, odnosno opasnosti i štetnosti nisu mogli da budu otklonjeni ili smanjeni primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Takođe, poslodavac je dužan da u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad zaposlene upozna sa svim merama koje se preduzimaju u vezi sa obezbeđivanjem oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu i da im obezbedi uputstava ili instrukcije u pisanoj formi koje se odnose na obavezne načine postupanja i značenje oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu, a naročito na značenje oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu koje sadrže reči.