ŠTA JE POPLAVA I KAKO ONA NASTAJE?

Poplava je prirodna pojava koja označava neuobičajeno visok vodostaj u jezerima i rekama zbog koga se voda iz jezerske zavale ili rečnog korita reliva preko obala i tako plavi okolno područje. Uzroci poplava su najčešće naglo topljenje snega i leda. Do plavljenja dolazi kada nivo vode u rekama poraste toliko da dolazi do pojave podzemnih voda ili do prelivanja preko nasipa, kao i usled pucanja i prelivanja brane zbog prevelikog dotoka vode. One mogu biti lokalnih razmera (kada pogađaju naselje ili manje zajednice) ili velikih razmera (kada pogađaju čitave slivove reka i veliki broj opština).

KAKO SE PONAŠATI TOKOM POPLAVE?

 • Pratite informacije putem televizije, interneta i radija;
 • Budite svesti da poplave mogu biti bujične te ukoliko postoji rizik pređite na više spratove kuće;
 • Držite se dalje od električnih kablova;
 • Isključite struju na glavnom prekidaču kao i sve elektrine uređaje;
 • Izbegavajte oblasti koje su poznate po odronima i klizištima;
 • Pripremite nužne stvari i ukoliko je to potrebno organizovano napustite domaćinstvo;
 • Ne ometajte spasilačke jedinice u svom radu, sarađujte sa njima;

ŠTA SPADA U NUŽNE STVARI?

U nužne stvari spadaju ranac ili torba sa ličnim dokumentima i najosnovnijim stvarima kao što su baterijska lampa, pištaljka, kabanica za kiu, duboka obuća, flaša sa vodom, štap, kanap i slično.

ŠTA AKO MORATE DA NAPUSTITE SVOJE DOMAĆINSTVO?

 • Ponesite pripremljene nužne stvari;
 • Ne hodajte kroz vodu koja se kreće. Kretanje kroz vodu dubine 15 cm može izazvati pad. Koristite štap da bi proverili dubinu vode i čvrstinu tla pod vodom;
 • Ne ulazite vozilom u poplavljena područja. Ukoliko vas poplavna voda opkoli napustite vozilo;
 • Ne prelazite brzake i potoke;
 • Evakuišite domaće živote ii ih makar oslobodite iz objekata u kojima su smeštene.

KAKO SE PONAŠATI POSLE POPLAVE?

 • Slušajte vesti o vodosnabdevanju i da li je bezbedno piti vodu;
 • Izbegavajte plavnu vodu jer može biti zagađena ili pod strujnim naponom;
 • Budite oprezni u oblastima sa kojih se plavna voda povukla, putevi su možda oštećeni;
 • Vratite se u svoje domove samo i isključivo nakon što nadležne službe proglase da je to bezbedno;
 • Ne koristite električne aparate pre provere;
 • Dezinfikujte sve površine;
 • Ukoliko primetite uginule životinje obavestite nadležnu službu (telefonski brojevi 193 ili 1985);
 • Zapamtite: ČAK I KADA SE PLAVNA VODA POVUČE POSTOJI OPASNOST.