Nepravilno korišćenje električne energije može izazvati strujni udar koji može imati teške posledice (opekotine, oštećenje vida), a često i fatalan ishod.

Radnici su u najvećoj mogućoj meri izloženi opasnostima od štetnog dejstva električne energije, jer su radna mesta uglavnom obezbeđena električnim alatima, mašinama i instalacijama, koji mogu biti neispravni, oštećeni, izloženi atmosferskim uticajima ili se nepravilno koriste.

Pravilnikom o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva el.struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima utvrđuju se opšte mere zaštite na radu od opasnog dejstva el.struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima.

Opšte mere zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje primenjuju se i pri obavljanju radova na električnim postrojenjima. Mere zaštite na radu propisane ovim pravilnikom obezbeđuje se i primenjuju kod projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i korišćenja investicionih objekata i sredstava rada.

Elektrotehnički instalacioni materijal, kao i sve električne naprave, postrojenja, uređaji i sredstva zaštite na radu moraju odgovarati važećim propisima, standardima i opšte priznatim pravilima zaštite na radu.

U opasnosti od povređivanja električnom strujom spadaju:

1. Direktan dodir delova električnih uređaja i instalacija pod naponom;

2. Približavanje delovima uređaja pod visokim naponom;

3. Previsoki dodirni napon kao posledica kvara na izolaciji električnih uređaja niskog napona;

4. Indirektan dodir;

5. Previsoki napon dodira izazvan prolaskom struje kroz uzemljenje;

6. Indukovani napon;

7. Električni luk;

8. Zaostali napon;

9. Statički elektricitet;

10. Atmosferski elektricitet;

11. Uticaj električnog polja i magnetskog polja na čoveka.

Izvori opasnosti pri korišćenju el.energije na radnom mestu:

1. Neadekvatna električna instalacija;

2. Opasnost od nezaštićenih električnih delova;

3. Visokonaponski kablovi za distribuciju el.energije;

4. Električni provodnici sa lošom ili oštećenom izolacijom;

5. Opasnost od nepravilnog uzemljenja;

6. Opasnost od vlažnih uslova na radnom mestu;

7. Intervencije na električnim instalacijama pod naponom;

8. Neadekvatna sredstva lične zaštite;

9. Nestručno održavanje el.instalacija.

Najveći broj nesreća od el.struje dogadja se električarima, profesionalcima posebno monterima, koji su zaposleni na razvodnim postrojenjima i dalekovodima visokog napona. Najčešće nesreću prouzrokuju neopreznost i nepažnja. Takođe, oni vrlo često zanemaruju mere bezbednosti i ne pridržavaju se obaveznih pravila i uputstava.

Opasnost kod visokog napona je mnogo veća i veliki procenat završava se smrću unesrećenog. Broj smrtnih slučajeva kod niskog napona je mnogo manji, ali ni u kom slučaju nije za potcenjivanje, pogotovo na gradilištima koja koriste prenosni alat i uređaje na mokrim podlogama.  Kabl prenosnog alata mora biti zaštićen od oštećenja. Za vreme rada sa prenosnim alatom nije dozvoljeno natezanje i lomljenje priključnih kablova, niti njihovo ukrštanje sa čeličnim užadima, kablovima za zavarivanje, sa crevima koja služe za dovod gasova kod aparata za gasno rezanje i zavarivanje i sa drugim materijalima koji mogu da oštete priključne kablove.

Mere zaštite na radu

Kako bi se zaštitili od električnog udara, potrebno je pridržavati se sledećih mera zaštite:

1. Kada je u pitanju zamena neispravnih delova na uređaju, obavezno isključiti uređaj.

2.Pri radu na bilo kom mestu koje može doći pod napon ili je već pod naponom obezbediti siguran prekid napajanja.

3. Proveriti da li je obezbeđeno beznaponsko stanje.

4. Koristiti izolovani alat.

5. Obavezna lična sredstva zaštite (radno odelo, zaštitne naočare, zaštitna kaciga, gumene rukavice, cipele sa gumenim đonom itd…)

Svaki radnik treba da se pridržava osnovnih bezbednosnih mera i procedura i da pažljivo i oprezno koristi el.uređaje i opremu.

Kako bi se smanjio broj povreda na radu neophodno je da se maksimalno poštuju tehničke norme kao i poštovanje i pridržavanje svih tehničkih propisa. Pažnja, koncentracija, ozbiljnost, trezvenost i odgovornost na poslu čine važne karakateristike kojima se takođe u značajnijoj meri smanjuju povrede.