Blog 

beZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Pregledi i ispitivanja

Pregledi i ispitivanja

Pregledi opreme za rad i ispitivanje uslova radne okoline Pravni osnov: U skladu sa članom 15. Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i odredba Pravilnika o postupku pregleda i provere  opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline ( “Sl.glasnik RS” br94/2006,...

Izrada pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova

Izrada pravilnika o sistematizaciji i organizaciji poslova

Pravni osnov: Članom 24. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) propisuje se obaveza donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova. Pravilnikom se utvrđuju organizacioni delovi kod poslodavca, naziv i...

Stručno osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

Stručno osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

Pravni osnov: Odredbom člana 15.stav 1.t ačka 4) Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu (“Sl.glasnik RS” br. 101/05, 91/15 I 113/17-dr. zakon) poslodavac je dužan da osposobljava zaposlene za bezbedan i zdrav rad. Obaveza poslodavca je da stručno osposobe zaposlene za...

Izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu

Izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu

Prvni osnov: Na osnovu člana 14. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05., 91/15) poslodavac je dužan da opštim aktom, odnosno kolektivnim ugovorom utvrdi prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Pravilnik o...

Izrada akta o proceni rizika

Izrada akta o proceni rizika

Pravni osnov: Na osnovu člana 13. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05., 91/15) poslodavac je dužan da donese akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje. Na...

Obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu

Obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu

Pravni osnov: Na osnovu člana 37. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/05., 91/15) poslodavac je dužan da organizuje poslove bezbednostii zdravlja na radu. Polsove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen...