Blog 

beZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

KAKO SE ZAŠTITI OD POPLAVA?

KAKO SE ZAŠTITI OD POPLAVA?

ŠTA JE POPLAVA I KAKO ONA NASTAJE? Poplava je prirodna pojava koja označava neuobičajeno visok vodostaj u jezerima i rekama zbog koga se voda iz jezerske zavale ili rečnog korita reliva preko obala i tako plavi okolno područje. Uzroci poplava su najčešće naglo...

RAD NA VISINI

RAD NA VISINI

Gradilište se uređuje tako da se na njemu može bezbedno obavljati radi i kretanje radnika, oruđa i uređaja za rad i transportnih sredstava. Prema Pravilniku o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova, radom na visini smatra se rad koji radnik obavlja...

BEZBEDNO KRETANJE

BEZBEDNO KRETANJE

Saplitanje, klizanje i padovi su česti uzroci nastanka povrede na radnom mestu i predstavljaju preko 20% od ukupnog broja povreda. Posledice su uglavnom lakše ili srednje teške ali dovoljne da se ovoj grupi opasnosti na radnom mestu posveti pažnja. Osnovni uzroci...

DA LI STE SPREMNI ZA MOGUĆI NASTANAK POŽARA?

DA LI STE SPREMNI ZA MOGUĆI NASTANAK POŽARA?

Požar je nekontrolisano širenje vatre u prostoru nanoseći materijalnu štetu, a neretko odnoseći i ljudske živote. Kako biste sprečili nastanak požara držite se sledećih pravila: Ne ostavljajte šporet uključen bez nadzora; Nemojte puštiti cigarete u krevetu niti iste...

Zemljotres

Zemljotres

Zemljotres nastaje usled pomeranja tektonskih ploča, kretanja Zemljine kore ili pojave udara, a posledica je podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije. Iako postoji uverenje da su zemljotresi retke pojave, oni se veoma često dešavaju ali je...

Prva pomoć

Prva pomoć

Prva pomoć jeste poznavanje metoda za spasavanje života i saniranje povreda. Svako od nas može biti u situaciji da mu je potrebna prva pomoć, a isto tako svako od nas može da nauči da prvu pomoć pruži. Potrebno je da znamo da se nesreća može desiti bilo kada i bilo...

Uputstvo za bezbedan i zdrav rad pri rukovanju sa dizalicom sa korpom

Uputstvo za bezbedan i zdrav rad pri rukovanju sa dizalicom sa korpom

PODRUČJE PRIMENE Dizalica je mašina unutrašnjeg transporta sa periodičnim radom, koja diže/spušta i premešta unutar manipulativnog prostora, uglavnom slobodno viseći teret ili ljude na užadima/lancima, nepokretna ili se kreće po šinama, javnom putu ili terenu van...

Kako da radno okruženje bude bezbednije

Kako da radno okruženje bude bezbednije

Radno mesto može sa sobom da nosi niz prilika za povredu radnika. Bilo da je u pitanju rad u fabrici ili za kancelarijskim stolom, rizik od povreda uvek postoji, ali je, svakako, usko povezano sa vrstom posla koji se obavlja.. Kako bi se izbegle eventualne povrede,...

Povrede na radu kod kuće

Povrede na radu kod kuće

Nastankom pandemija virusa COVID-19 mnoge firme su svoje poslovanje organizovale tako da se većina poslova obavlja od kuće.  Nekada ergonomski kancelarijski prostor - udobna stolica, monitor u nivou očiju i pravilan raspored tastature i miša zamenjeni su radom na...