Blog 

beZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Bezbedan rad sa viljuškarima

Bezbedan rad sa viljuškarima

Osoba koja upravlja viljuškarom mora da bude kvalifikovana za taj posao. Dakle, neophodna je prethodna obuka kako bi se bezbedno i sigurno upravljalo ovom mašinom. Viljuškarom može rukovati samo lice koje je stručno osposobljeno i ima položen ispit za rad sa...

Transport opasnih materija

Transport opasnih materija

Opasne materije predstavljaju sve materije koje pod određenim uslovima mogu na bilo koji način ugroziti život i zdravlje ljudi i životnu sredinu. Zbog negativnog uticaja ovakvih materija, njihov prevoz mora biti organizovan tako da rizik od nezgoda bude minimalan,...

Upravljanje opasnim otpadom

Upravljanje opasnim otpadom

Opasan otpad jeste otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih posebnim propisima, uključujući i ambalažu u koju je...

Oznake za bezbednost i zdravlje na radu

Oznake za bezbednost i zdravlje na radu

Oznaka za bezbednost i/ili zdravlje na radu je oznaka koja se odnosi na određeni predmet, aktivnost ili situaciju i koja obezbeđuje informaciju ili instrukciju o bezbednosti i/ili zdravlju na radu putem oznake na tabli, boje svetlosne oznake ili zvučnog signala,...

Zastita radnika u trecoj smeni

Zastita radnika u trecoj smeni

Rad u smenama je organizacija rada kod poslodavca prema kojoj se zaposleni na istim poslovima smenjuju prema utvrđenom rasporedu, pri čemu izmena smena može da bude kontinuirana ili sa prekidima tokom određenog perioda dana ili nedelja. Rad noću ili noćni rad je svaki...

Plinske boce i gas

Plinske boce i gas

Plinske boce i gas: Mali vodič kako rukovati plinskom bocom i postupiti u slučaju eksplozije   Šta su plinske boce? Jedan od dva načina grejanja na gas. Ljudi ih u domaćinstvima, pre svega, koriste za šporete i ringle. Postoje boce raznih veličina, od dva do 35...

KAKO SE ZAŠTITI OD POPLAVA?

KAKO SE ZAŠTITI OD POPLAVA?

ŠTA JE POPLAVA I KAKO ONA NASTAJE? Poplava je prirodna pojava koja označava neuobičajeno visok vodostaj u jezerima i rekama zbog koga se voda iz jezerske zavale ili rečnog korita reliva preko obala i tako plavi okolno područje. Uzroci poplava su najčešće naglo...

RAD NA VISINI

RAD NA VISINI

Gradilište se uređuje tako da se na njemu može bezbedno obavljati radi i kretanje radnika, oruđa i uređaja za rad i transportnih sredstava. Prema Pravilniku o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova, radom na visini smatra se rad koji radnik obavlja...