Osoba koja upravlja viljuškarom mora da bude kvalifikovana za taj posao. Dakle, neophodna je prethodna obuka kako bi se bezbedno i sigurno upravljalo ovom mašinom. Viljuškarom može rukovati samo lice koje je stručno osposobljeno i ima položen ispit za rad sa viljuškarom.

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu („Sl. glasnik RS“ br. 101/2005, 91/2015 i 113/17- dr.zakon), Pravilnika o pregledu i proveri opreme za rad i ispitivanju uslova radne okoline („Sl. glasnik RS“ br. 94/06, 108/06-ispr., 114/14 i 102/15) i Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom („Sl. glasnik RS“ br. 120/07, 93/08 i 53/17) poslodavac je dužan da izvrši pregled i proveru opreme za rad (viljuškar) i da osposobi zaposlene za upravljanje istim.

Takođe, neophodno je nositi zaštitno odelo. Tokom upravljanja treba  obratiti pažnju na to šta se sve nalazi oko vas. Potrebno je pridržavati se znakova i voditi računa o maksimalnom opterećenju. Takođe, treba imati u vidu i visinu tereta kao i držati odgovarajuću distancu od opasnih mesta. Viljuškar uvek, bez obzira na to da li učestvuje u javnom saobraćaju ili se koristi samo u unutrašnjem saobraćaju, mora posedovati zvučnu signalizaciju (sirenu).

Brzina kretanja vozila na utovarno-istovarnim površinama, prilazima takvim površinama i saobraćajnicama ne sme biti veća od 10 km na čas, a u zatvorenim skladištima ne sme biti veća od 5 km na čas.

Viljuškare možemo podeliti prema vrsti pogona, na elektro pogon i na pogon sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Dozvoljena nosivost viljuškara, čija deklarisana maksimalna nosivost iznosi 3 t je masa tereta od 3,0 t. Preopterećenost viljuškara čija je nosivost 1,5 t je opterećenost od 2,5 t tereta.

Dužnosti rukovalaca su:

• Pre početka rada sa viljuškarom vizuelno, detaljno izvršiti pregled celokupne mašine i uređaja za dizanje i prenos tereta;

• Neposredno pre početka rada dati kontakt okretanjem ključa i proveriti napon i stanje baterije.   Napon se meri dok je baterija opterećena, a to se postiže podizanjem praznih viljuški;

• Da proveri upravljački mehanizam, za podizanje i naginjanje;

• Proveri da li su zatvoreni kontakti u kućištu;

• Proveri priključke dovoda na kontakte otpora .Ako su isti zbog potresa ili zagrevanja popustili odmah ih pričvrstiti;

• Da proveri rad motora SUS;

• Da proveri ispravnost, funkcionalnost kočionih uređaja ( ručne i nožne kočnice);

• Da proveri nivo hidrauličnog ulja u rezervoaru i zaptivanje na hidrauličnom sistemu;

• Da proveri nivo tečnosti u sistemu za kočenje i funkcionalnost signalnih instrumenata;

• Da prekontroliše sve zavrtnje spojnih mesta, posebno kod sedišta amortizera i pokretnih delova;

• Da pregleda instalacije visokog pritiska da nije spolja oštećena;

• Da pregleda učvršćenje servomotora za dizanje;

• Da prekontroliše pritisak u gumama i stanje guma;

• Da se strogo pridržava uputsva o radu sa akumulatorskim baterijama;

• Da pravilno koristi motor.

Pri radu sa viljuškarom izričito je zabranjeno:

• Podizati i prevoziti terete koji imaju težište van čela viljuškara, kao i terete teže nego što to dopušta nosivost viljuškara ( jer postoji mogućnost naginjanja viljuškara tako da se upravljački točkovi podignu u vazduh te se gubi mogućnost upravljanja);

• Povećanje protivteže viljuškara da bi mu se povećala nosivost;

• Prevoženje ljudi je strogo zabranjeno, osim u slučaju kada se koristi odgovarajuća, atestirana zaštitna korpa koja je plavilno pričvršćena na viljuškar, ako lice koje se na taj način podiže ima važeće lekarsko uverenje za rad na visini i koristi odgovarajuću zaštitnu opremu protiv pada;

• Punjenje akumulatora u blizini i ostavljanje metalnih predmeta na isti;

• Stavljanje viljuškara, a da rukovalac nije na svom sedištu vozača;

• Izvlačenje tereta trzanjem, gurati ili vući terete ili neka druga sredstva kao i prenošenje tereta preko ljudi koji rade u okolini;

• Ostavljanje tereta na viljuškaru kod prekida rada;

• Veća brzina od 5 km/h u zatvorenom prostoru;

• Vožnja viljuškara, a da mu teleskop nije max nagnut unazad;

• Podizanje i spuštanje tereta kada viljuškar stoji poprečno na strmu ravan terena.

Rad sa viljuškarom

Ako se viljuškarom podižu ili prevoze tereti veće dužine, teleskop mora biti nagnut potpuno unazad. Za svako podizanje i prenos tereta na veću visinu, podloga tla mora biti ravna bez ulegnuća, kao i odgovarajuće nosivosti. Pri utovaru tereta treba prići viljuškarom pod pravim uglom, sa najpovoljnije strane. Položaj viljuškara treba prilagoditi veličini tereta, da bi se postigla što veća poprečna stabilnost viljuškara. Uvek kočiti blagim pritiskom na papuču kočnice. Naglo kočenje pri prenosu tereta nije dozvoljeno. Pri podignutom teretu ne kočiti bez preke potrebe.

Na teret se ne sme nalegati viljuškarom. Ručnu kočnicu zategnuti, tako da viljuškar pri dizanju ili spuštanju stabilno stoji na svom mestu. Pri istovaru tereta viljuškar zaustaviti nešto ispred mesta istovara, tako da teret dođe u pravilan položaj kada se teleskop nagne unapred. Pritegnuti ručnu kočnicu, teleskop nagnuti uanpred, da teret dođe u ravan položaj i izvršiti spuštanje tereta. Sve dok viljuške ne budu potpuno slobodne, popustiti ručnu kočnicu i izvući viljuške. Nakon rada viljuškar ostaviti na pristupačno mesto sa koga može nesmetano izaći u slučaju potrebe. Pored ovog uputstva rukovalac je dužan da u potpunosti poštuje odredbe uputstva proizvođača. Svako nepoštovanje ovog i uputstva proizvođača povlači za sobom mere odgovornosti.